Loading, please wait...

 
 
   
 

แบบฟอร์มส่งผลการเรียน : สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อในใบส่งเกรด

ใบแจ้งแก้ไขรายงานผลการเรียน(ใบส่งเกรด)

แบบฟอร์มส่งผลการเรียน : เปลี่ยนผลการเรียนจากระดับคะแนน "I"

                                     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                                   เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์
                       ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วยระบบออนไลน์ ดังนี้

กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์

       ๑. อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์ และทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผลการเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       ๒. ให้อาจารย์ผู้สอน ส่งผลการเรียนออนไลน์สำหรับ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาตกค้าง ดังนี้

                   - นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ยืนยันส่งผลการเรียน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

                   - นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา ยืนยันส่งผลการเรียน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ถึงวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 


สามารถดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙   **ได้ที่นี่**

 

 

 

 

รหัสผ่านสำหรับการส่งเกรดของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
คณาจารย์ทุกท่านสามารถขอรับรหัสสำหรับการส่งเกรดได้ที่
คณะที่สังกัด

 

หาก Login ด้วย Username ใหม่ (7 ตัว)
แล้วไม่พบรายวิชาที่สอน ขอความกรุณาติดต่อ ITDS ด่วน
เบอร์โทร 02 986 1677¸ 02 986 1688 

 

   
 
           
   
 
แจ้งปัญหาเกรดออนไลน์
Java Script Error
การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์ Browser Internet Expoler
แนะนำการใช้งาน หากมีปัญหาการใช้งาน Internet Expoler สามารถใช้งาน Chrome หรือ Firefox ในการกรอกข้อมูลได้

การบันทึกไฟล์ เป็น CSV ไฟล์  
วิธีปัดเศษคะแนนจุดทศนิยม ด้วย Excel 
 
ดาวโหลดคู่มือการประเมินผล
ดาวโหลดคู่มือเพิ่มเติม
ดาวโหลดตัวอย่างไฟล์ที่ Import
ดาวโหลด Google Chrome
Zip File for Android  
หรือ Grade Online for Android  
 
       

หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ 02-986-1677¸ 02-986-1688 หมายเลขภายใน 48561

แจ้งปัญหาเกรดออนไลน์

Login
User ID
 
Password
 
 


 
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป Copyright ® 2011-2016
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Information Technology Development and Service Center Phranakhon Rajabhat University
2.5.00.20110201